1.)    

HO-TA-LÜ, HO-TA-LÜ                                          Melodie:

HO-TA-LÜ schött nie föbie.                               Das Leben bringt groß Freud

Wenn die Holsken klappert

un de Böllerschüsse knappert,

is Rabatz in HO-TA-LÜ

dat de Eikenböm wackelt.

HO-TA-LÜ,

HO-TA-LÜ,

HO-TA-LÜ schött nie föbie.

 

 2.)

HO-TA-LÜ, HO-TA-LÜ

HO-TA-LÜ schött nie föbie.

Met de Kuogel no de Vuogel

dat de ganze Stange biäwet.

Jungs nu holt men drupp,

den Vuogel lig no lange nich detiägen.

HO-TA-LÜ,

HO-TA-LÜ,

HO-TA-LÜ schött nie föbie. 

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.